Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"След построяването площадът, отпа" от Английски език превод

български

След построяването площадът, отпадъчните материали и неизползваните опаковъчни материали се почистват навреме, за да се поддържа работното място чисто.Почистването и почистването на строителната площадка трябва да се придържат към принципа на това кой конструира и кой поддържа.Строителният екип трябва да има навика на цивилизовано строителство и почистване на канализацията.Системата от едно малко почистване всеки ден и едно голямо почистване всяка седмица трябва да се прилага, за да се изчистят материалите и мястото след работа.

Английски език

After construction, the site, waste and unused packaging material shall be cleaned in good time, to keep the workplace clean.The cleaning and cleaning of the construction site must adhere to the principle of who builds and who maintains it.The construction team The system of one small cleaning every day and one large cleaning every week must be applied, to clean the materials and place after work.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод