Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Всички временни съоръжения трябва" от Английски език превод

български

Всички временни съоръжения трябва да отговарят на изискванията на собственика и на цялостното му разположение, да определят временното оформление, да укрепят съхранението и поддръжката и да укрепят мерките за безопасност.Материалите, машините и инструментите и складовете на открито се ограждат и се създават очевидни табели в съответствие с разпоредбите на цивилизованото строителство.

Английски език

All temporary installations must comply with the requirements of the owner and its overall arrangement, define the temporary arrangement, strengthen storage and maintenance and strengthen safety measures. Materials, outdoor machinery and tools and warehouses shall be enclosed and obvious signs established in accordance with the provisions of civil engineering.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод