Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Изграждането на временни съоръжен" от Английски език превод

български

Изграждането на временни съоръжения следва да се основава на принципа на икономичност и практичност, т.е. да се гарантира качеството на строителството, напредъкът и строителния период, да се намалят инвестициите, да се спестят време и материали, да се спестят пари от оборудването, тръбопроводите и тръбопроводите в района на завода и да се спазват принципите на безопасност, предотвратяване на пожар и предотвратяване на експлозия.

Английски език

The construction of temporary installations should be based on the principle of economy and practicality, i.e. ensure the quality of construction, progress and construction period, reduce investment, save time and materials, save money on equipment, pipelines and pipelines in the area of the plant and comply with the principles of safety, fire prevention and explosion prevention.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод