Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"След като спечели офертата, главн" от Английски език превод

български

След като спечели офертата, главният ръководен персонал на проекта ще навлезе в зоната незабавно в зависимост от времето, необходимо от строителния екип, и ще осигури на персонала да създаде временни съоръжения в съответствие с разположението на строежа, одобрено от строителната единица и надзорната единица, така че да се подготви за голям брой работници да влязат в обекта.

Английски език

After winning the tender, the project's main management staff will enter the area immediately depending on the time required by the construction team, and will ensure that staff establish temporary facilities in accordance with the construction site approved by the construction and surveillance unit, to prepare for a large number of workers to enter the facility.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод