Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Поради това, в процеса на подизпъ" от Английски език превод

български

Поради това, в процеса на подизпълнение, след одобрение на основния проект и на общия проект, подизпълнителят трябва да направи всичко възможно, за да може да направи това.Този подробен проект, предварителният подробен дизайн на строителните чертежи не са всички такива, съгласно строителните чертежи „стандарт за оценка“;„Зелена сграда“;Списъкът с подлежащите на завършване задачи не съдържа никакви недостатъци, които изпълнителят може да наложи да посочи.

Английски език

Therefore, in the process of subcontracting, after approval of the main project and the joint project, the subcontractor should do everything possible, in order to be able to do so.This detailed project, the preliminary detailed design of the construction plans are not all such according to the construction drawings "Evaluation Standard"; Green building"; The list of tasks to be completed shall not contain any deficiencies that the contractor may have to identify.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод