Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Спектърът за абсорбция на ултрави" от Английски език превод

български

Спектърът за абсорбция на ултравиолетовите лъчи се дължи на прехода на валентни електрони в молекулите.Спектърът на абсорбция зависи от разпределението и свързването на валентните електрони в молекулата.Вътрешното движение на молекулите може да бъде разделено на вибрация на електрон, вибрация на атомите близо до равновесната позиция и въртене на молекулите около центъра им на гравитация.Следователно молекулата има електронно ниво на енергия, ниво на вибрация и ниво на ротационна енергия.Обикнове

Английски език

The spectrum of absorption of ultraviolet rays is due to the transition of valid electrons in molecules. electrons in the molecule. The internal movement of the molecules can be divided into an electron vibration, vibration of atoms close to the equilibrium position and rotation of molecules around their center of gravity. Therefore, the molecule has an electronic level of energy, vibration level and rotational energy level. Habits

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод