Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Тази техника винаги дава на хорат" от румънски превод

български

Тази техника винаги дава на хората случайно и разстроено усещане, а дори някои форми на облекло преувеличават закона за движение и организационната връзка на човешкото тяло, показвайки анормална форма на човешкото тяло. Случайността на техниката за реконструкция може да ни помогне да намерим баланса между човешкото тяло и облеклото.

румънски

Această tehnică oferă întotdeauna oamenilor un sentiment accidental și deranjat, iar chiar și unele forme de îmbrăcăminte exagerează legea mișcării și legătura organizațională a corpului uman, prezintă o formă anormală a corpului uman. Randomitatea tehnicii de reconstrucție ne poate ajuta să găsim echilibrul între corpul uman și îmbrăcăminte.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод