Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Постепенно се създава система за " от Английски език превод

български

Постепенно се създава система за техническа поддръжка за аварийно командване с платформа за управление на аварийни ситуации като лидер, 16 области и окръги и 14 специални аварийни командни платформи като поддръжка и мобилна аварийна командна платформа като спомагателна платформа за техническа поддръжка за аварийно командване. Осигуряване на силна техническа подкрепа за ефективно реагиране на различни извънредни ситуации и мащабни дейности

Английски език

A technical support system for emergency command with an emergency management platform as a leader is gradually established, 16 districts and counties and 14 special emergency command platforms such as support and mobile emergency command platform as auxiliary technical support platform for emergency command. Provide strong technical support to effectively respond to various emergencies and large scale activities

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод