Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Колежите и университетите трябва " от Английски език превод

български

Колежите и университетите трябва да засилят управлението на средата на кампуса, да подобрят средата на кампуса и да насочват студентите да установят правилна култура на потребление на туризма. Радиото и телевизията, вестниците, списанията, интернет и други медии следва да направят по-положителна реклама и насоки, за да се избегне прекомерната публичност на туристическите продукти с висока консумация, за да не се заблуждават студентите и студентите Цивилизираните университети създадоха добра атмо

Английски език

Colleges and universities should strengthen the management of the campus environment, improve the campus environment, and guide students to establish the right culture of tourism consumption. Radio and television, newspapers, magazines, the Internet and other media should promote more positive advertising and guidance in order to avoid excessive publicity for high-consumption tourism products, so as not to mislead students and students Civilized universities have created a good atom

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод