Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Скоростта на нарастване на операт" от холандски превод

български

Скоростта на нарастване на оперативните разходи е най-важният индекс за оценка на развитието на бизнеса и перспективите за развитие на дадена компания. Степента на увеличение на оперативните разходи е по-голяма от нула, което показва, че оперативната печалба на компанията се е увеличила. Колкото по-висока е стойността на индекса, толкова по-бързо се увеличава оперативният доход на компаниите и толкова по-добри са перспективите за корпоративния пазар.

холандски

De stijging van de bedrijfskosten is de belangrijkste index voor het beoordelen van de bedrijfsontwikkeling en ontwikkelingsvooruitzichten van een bedrijf. De stijging van de bedrijfskosten is groter dan nul, wat aangeeft dat de bedrijfswinst van de onderneming is gestegen. Hoe hoger de waarde van de index, hoe sneller de bedrijfsinkomsten van bedrijven stijgen en hoe beter de vooruitzichten voor de zakelijke markt.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод