Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Търсенето на спестявания и предла" от холандски превод

български

Търсенето на спестявания и предлагането на инвестиции трябва да бъдат комбинирани, така че да е очевидно, че както от гледна точка на предлагането, така и от гледна точка на търсенето на капиталовия микс могат да се постигнат ограничителни реципрочни отношения.

холандски

De vraag naar besparingen en het aanbod van investeringen moeten zodanig worden gecombineerd dat het duidelijk is dat zowel vanuit het oogpunt van het aanbod, en wat de vraag naar de kapitaalmix betreft, kunnen restrictieve wederzijdse betrekkingen worden bereikt.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод