Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Обръщането на внимание на развити" от Английски език превод

български

Обръщането на внимание на развитието на езиковите умения на децата е често срещана тенденция в областта на международното езиково образование на децата през последните години. Теорията за езиковата употреба на децата е съгласна, че придобиването на езикови умения на децата постепенно се формира и развива в процеса на комуникация и взаимодействие на децата с другите. Развитието на езиковите умения на децата до голяма степен зависи от образователната среда на децата, добрата езикова среда и езиков

Английски език

Addressing the development of children's language skills has been a common trend in the field of international language education for children in recent years. The theory of children's language use agrees, that the acquisition of language skills of children is gradually formed and developed in the process of communication and interaction of children with others. The development of children's language skills largely depends on children's educational environment, good language environment and language skills.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод