Онлайн превод Заявка за превод
Въведете съдържанието, за да превеждате онлайн (могат да се въведат и 500 знака)
Съдържанието е Преведено в

Резултати от превода

"Работниците на знанието отдават з" от холандски превод

български

Работниците на знанието отдават значение на реализирането на собствената си стойност и придобиването и усъвършенстването на собствените си знания. Те се стремят към пригодност за заетост през целия живот, а не към заетост през целия живот. За да актуализират знанията си, те са нетърпеливи да получат възможности за образование и обучение и затова се надяват да научат нови знания в повече и по-добри предприятия и да реализират добавена стойност чрез мобилността.

холандски

Kenniswerkers hechten belang aan het realiseren van hun eigen waarde en het verwerven en perfectioneren van hun eigen kennis. Zij streven naar levenslange inzetbaarheid in plaats van levenslange werkgelegenheid. Om hun kennis bij te werken, Ze willen graag onderwijs- en opleidingsmogelijkheden ontvangen en hopen daarom nieuwe kennis te leren in meer en betere ondernemingen en toegevoegde waarde te realiseren door mobiliteit.

Съответно съдържание

Двадесет и шест езикови преводи
Двадесет и шест езика се превеждат един в друг, езиците се превеждат един в друг и се превеждат онлайн.
©2018 Онлайн превод